โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับเลือก คำอธิบายระบบรหัสวิชา แผนการศึกษา GENxxx หมวด LNG Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553...

Student

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน (GEN) โครงสร้างหลักสูตร การยื่นคำร้อง เมื่อนักศึกษาเรียน GENxxxซ้ำหมวด​ การเทียบรายวิชาจากโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ​ รายวิชาทั้งหมด / คำอธิบายรายวิชา ​ LEB2 (Platform สำหรับการเรียนการสอน) ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา...

ค้นหาทุกสิ่งที่นักศึกษาควรรู้เกี่ยวกับหลักสูตร, การลงทะเบียน, ตารางเรียน, และเข้าถึงการเรียนรู้ LEB2

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน, ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

Previous slide
Next slide

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นำของพลเมืองโลก (Leader Global Citizen) และได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. ดังนี้คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และมีความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก จากคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยการจัดการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชาชีพ และในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของ มจธ. จะต้องได้ผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กลไกหนึ่งที่จะสร้างบัณฑิตมจธ.ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำเนินการได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548)

เรามุ่งหวังให้บัณฑิต มจธ. มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ