ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

 

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้ (หากท่านใดได้กรอกข้อมูลการสมัครมาแล้วในรอบแรก ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลมาอีกครั้ง)*

GEN 111 Man and Ethics of Living  (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)

GEN 121 Learning and Problem Solving Skills  (หลักสูตรปกติ)

GEN 231 Miracle of Thinking (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)

GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรนานาชาติ)

GEN 351 Modern Management and Leadership* (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ) 

*GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ*

(รายวิชาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร ประธานรายวิชาจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง)

 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสามารถสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงสามารถรับผิดชอบจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้

 

หากท่านสนใจ กรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ท่านใดที่ยังไม่เคยสอนวิชา GEN กับมจธ.มาก่อน กรุณาเตรียม CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริป สำหรับใช้ประกอบในการสมัคร) 

https://form.jotform.com/203171298396058

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 

โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางอีเมลที่ใช้สมัคร ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

 

Announcement for apply a group advisor of General Education subject in semester 2/2020

 

Dear all lecturer,

 

According to General Education Office has extended time to apply for a group advisor.

(If you have already filled the form, you don’t need to fill it again.)

 

here is the list of the subject for this upcoming semester 2/2020

GEN 111 Man and Ethics of Living (Thai program / International program)

GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (Thai program)

GEN 231 Miracle of Thinking (Thai program / International program)

GEN 241 Beauty of Life (International program)

GEN 351 Modern Management and Leadership*  (Thai program / International program)  

*GEN351 Management experience is required.

(For the subject that didn’t show on the list, head of the course will have their own selective process.)

 

Applicants must be able to do online teaching. As well as being able to be responsible for the number of students that difference in each group according to the type of course.

 

If you are interested, please fill the form in the link below:

(For those who never teach with GEN before, please prepare your Curriculum Vitae (CV) and your degree/transcript before entering the link.)

https://form.jotform.com/203171298396058

 

Day for apply: Today – December 7, 2020  

The result will be announced via email on December 16, 2020.

If you want more information please contact Ms.Sasithorn Jichoom. email sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

 

Please be informed accordingly,

General Education Office

King Mongkut’s University of Technology Thonburi