สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้

 • GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 231 Miracle of Thinking (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 351 Modern Management and Leadership (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)

 

หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

 1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
 2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
 3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
 3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
 4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

 

หากท่านสนใจ กรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด https://forms.gle/B9e6GyV1P9W4uZju6

 

*ท่านใดที่ยังไม่เคยสอนวิชา GEN กับมจธ.มาก่อน กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริป
ที่อีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางอีเมลที่ท่านใช้สมัคร ภายในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ