ขั้นตอนการเข้ามหาวิทยาลัย

  1. ขอความร่วมมืออาจารย์พิเศษสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  2. เข้าจุดคัดกรอง แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ว่าเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์
  3. เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยขอให้อาจารย์ ทำการ Scan QR Code ไทยชนะ