หมวด 0 สุขพลานามัย

หมวด 1 คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

หมวด 2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวด 3 การคิดอย่างมีระบบ

หมวด 4 คุณค่าและความงาม

หมวด 5 เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ