ในบางรายวิชา ผู้สอนสามารถติดต่อนักศึกษาได้ทุกคนด้วยตนเอง จึงไม่ได้ประกาศมา ณ ทีนี้