GEN225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง

GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง Reflective Journal Writing for Self-Improvement คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนที่นำเอาประสบการณ์ในสถานประกอบการมาเป็นหัวข้อสะท้อนคิดโดยมุ่งเน้นความสำคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการทำงานเฉพาะวิชาชีพ…

GEN354 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและการสร้างให้เป็นธุรกิจ

GEN 354 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและการสร้างให้เป็นธุรกิจ Digital Product Innovation and Commercialization คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล…

GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน

Community Based Research and Innovation คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มุ่งเน้นผู้เรียนรู้จักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรู้วิธีการสร้างงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็น Social…

GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Thai Indigenous Knowledge คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ …

GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต

Chinese Philosophy and Ways of Life คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มุ่งเสนอให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการนำปรัชญาจีนมาประยุกต์ใช้กับบริบทในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใจ กาย…

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์

Ethics in Science-based Society คำอธิบายรายวิชา วิชานี้เป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทางจริยธรรมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ…