GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (กลุ่ม 4)

Managerial Psychology คำอธิบายรายวิชา วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดยพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สำคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  จิตวิทยาในการสื่อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย…

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (กลุ่ม 5, กลุ่ม 7)

Managerial Psychology มีเวลาไม่เยอะ อยากอ่านสั้นๆ คุณมั่นใจแค่ไหน ว่าในสายตาของคนรอบข้าง คุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดี ดูน่าเชื่อถือและเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วย ? คุณเคยเจอคนที่มีบุคลิกที่…

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์

Ethics in Science-based Society มีเวลาไม่เยอะ อยากอ่านสั้นๆ วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของการกระทำ ความดี ความชั่ว การถกเถียงในประเด็นว่าด้วยชีวิตที่ดี…

GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล

Man and Reasoning มีเวลาไม่เยอะ อยากอ่านสั้นๆ วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ :  รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพานักศึกษาเข้าไปทำความรู้จักกับโลกของการใช้เหตุผล เริ่มตั้งแต่การตอบคำถามพื้นฐานว่า เหตุผลคืออะไร…

GEN 332 การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์

Science Storytelling มีเวลาไม่เยอะ อยากอ่านสั้นๆ คำอธิบายรายวิชา วิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการจับประเด็น การเรียบเรียงลำดับความคิด  และเทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย…