สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการสอนห้องเรียนใหญ่ ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 -11.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น และจัดการบรรยายด้านการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างเข้มข้น