การยื่นคำร้อง เมื่อนักศึกษาเรียน GENxxxซ้ำหมวด

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่เรียน GENxxx ซ้ำหมวด

  1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป (สทน.01) ได้จาก https://regis.kmutt.ac.th/web/form/ กรอกข้อมูลขอเรียน GENxxxซ้ำหมวด เรียนถึง หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป และส่ง คำร้อง ให้ภาควิชาของนักศึกษา
  2. หรือหากภาควิชาใด มีนักศึกษาเรียน GENxxx ซ้ำหมวดมากกว่า 1 คน สามารถรวบรวมรายชื่อและทำบันทึกข้อความมาฉบับเดียวได้
  3. ส่งคำร้อง สทน.01 หรือบันทึกข้อความ เสนอผ่านคณะของนักศึกษา
  4. คณะฯ/ภาควิชาของนักศึกษา ส่ง คำร้อง ถึงคณะศิลปศาสตร์ (สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ผ่านระบบสารบรรณฯได้)
  5. สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาและ ส่งคำร้องกลับให้คณะของนักศึกษา

>> ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป (สทน.01) <<