FAQ

คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนวิชา GENxxx
*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

สามารถลงได้ แต่ต้องลงผ่านระบบ New ACIS ในช่วงวันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน (วัน-เวลา ตามประกาศ ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)

กรณีที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปกติ
กรณีที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งสองกรณี ต้องทำเรื่องขอเรียนข้ามหลักสูตร โดยยื่นคำร้อง สทน.01 ผ่านคณะของนักศึกษา ที่เรียนอยู่มายังสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

ลงเรียนได้ แต่อีกรายวิชาที่ซ้ำหมวด จะกลายเป็นวิชาเลือกเสรี (XXXxxx)

สามารถลงได้ ผ่านระบบ New ACIS ตามกลุ่มที่ว่าง 

  • นักศึกษาที่มีเรียน GENxxx ตามแผนการศึกษา สามารถลงผ่านระบบ New ACIS ได้ทั้งช่วงเวลาลงทะเบียนปกติและลงทะเบียนล่าช้า
  • นักศึกษาที่ไม่มีเรียน GENxxx ตามแผนการศึกษา สามารถลงผ่านระบบ New ACIS ได้ในช่วงลงทะเบียนล่าช้า

(วัน-เวลา ตามประกาศ ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)

เพราะนักศึกษาไม่มีเรียนวิชา GENxxx ตามแผนการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ถ้าจะลงทะเบียนวิชา GENxxx ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ New ACIS ช่วงลงทะเบียนล่าช้า (วัน-เวลา ตามประกาศ ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)

เฉพาะนักศึกษาปี 4 ที่จะสามารถทำเรื่องสอบซ้อนได้ โดยทั้งนี้จะต้องซ้อน 2 วิชาเท่านั้น ซึ่งในวันสอบต้องไม่มีสอบวิชาที่ 3 

แต่ทั้งนี้ วิชาบังคับเลือกนั้น จะไม่สามารถทำเรื่องสอบซ้อนกันเองได้ (GENxxx / LNGxxx / SSCxxx)

ถ้าขอลงเพิ่มจะมีเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น 

  • เป็นนักศึกษาที่เรียนตามแผนการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
  • เป็นนักศึกษาปี 4 อยู่ในภาคการศึกษาที่2 ที่ยังลงทะเบียน GENxxx ไม่ครบ
  • ฯลฯ

คำแนะนำเพิ่มเติม

  • ดูวิชา GENxxx ตัวอื่นๆ ที่ยังว่างอยู่
  • รอลงผ่านระบบ New ACIS ช่วงเพิ่ม-ลด เพราะจะมีนักศึกษาบางส่วนเพิ่ม-ลดวิชาอยู่เรื่อยๆ
  • เลือก LNGxxx แทน GENxxx ได้ 1 วิชา
  • ถ้าจะลงเป็นวิชาเลือกเสรี (XXXxxx) แนะนำให้ดูรหัสวิชาอื่น เช่น  LNGxxx, SSCxxx ฯลฯ

สามารถทำได้ ถ้ากลุ่มที่จะย้ายไปยังมีที่ว่าง และทำผ่านระบบ New ACIS ได้ด้วยตนเอง

ไม่สามารถทำได้ ต้องเรียนตามกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ณ ปัจจุบัน รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่มีการเปิดสอนในภาคการศึกษาดังกล่าว

น.ศ. สามารถดูรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งคำอธิบายรายวิชา และผู้สอนในแต่ละกลุ่มเรียนได้ที่ https://gened.kmutt.ac.th/allcourse/