GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย

Thai Society, Culture and Contemporary Issues

คำอธิบายรายวิชา

ให้ความรู้เบื้องต้น สร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัฒน์ในประเทศไทย เช่น ปัญหาความยากจน ความเหลื่ิอมล้ำทางสังคม ฯลฯ นักศึกษาต้องประยุกต์นำความรู้ไปใช้ในการมองเห็นและ หาทางแก้ปัญหาท่ามกลางความหลากหลายทางแนวคิดและวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม

 

The class will give an introduction to Thai society and culture, and then it will focus on social and contemporary issues, which derived from globalization and development plans. Cases like poverty, inequality will be studied and discussed in details by observation and participation. Throughout the class, we will explore ways in which these social and contemporary issues are part of the society, and way we can use our own activities of this class to address problems and find possible solutions in the diverse society.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

  1. เพื่อสร้างกระบวนการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างสังคมวัฒนธรรมไทยและบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยและบทบาทของ ประเทศไทยในอาเซียนและสังคมโลก
  3. เพื่อสร้างเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่และปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

หมายเหตุ รายวิชานี้เปิดการเรียน บางภาคการศึกษาและสำหรับบางภาควิชาเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับตารางสอนทั่วไปในระบบ NewACIS