GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต

Chinese Philosophy and Ways of Life

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ : รู้ปรัชญาจีน เปิดมิติทางความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่เป้าหมายในชีวิต
คำนิยามสั้นๆ ของวิชานี้ : ร่างกาย จิตใจ ปฏิสัมพันธ์
ชื่อเล่นของวิชา (ชื่อที่นักศึกษามักเรียกติดปาก) : –

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งแก้ไขปัญหาสามด้าน ได้แก่ กาย ใจ และปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาจีนและวิถีของนักปราชญ์จีนมาเป็นแนวทางศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกปัจจุบัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายวิชา

งาน / การบ้าน ที่ต้องทำรายบุคคล

  • งานเขียนวิเคราะห์ชีวิตด้วยปรัชญา

งาน / การบ้าน ที่ต้องเป็นกลุ่ม

  • โครงงานและการนำเสนอ

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยภาษาไทย

ตระหนักในคุณค่าของชีวิต และเชื่อว่ามนุษย์สามารถแก้ไขและพัฒนาชีวิตของตนได้

หากสนใจประวัติศาสตร์จีนมาบ้างก็จะเป็นพื้นฐานที่ดี แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ

สัดส่วนคะแนน

1 %
Activity
1 %
homework
1 %
project
1 %
final exam

หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างการเรียนการสอนได้

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม