GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต

Chinese Philosophy and Ways of Life

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ : รู้ปรัชญาจีน เปิดมิติทางความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่เป้าหมายในชีวิต
คำนิยามสั้นๆ ของวิชานี้ : ร่างกาย จิตใจ ปฏิสัมพันธ์
ชื่อเล่นของวิชา (ชื่อที่นักศึกษามักเรียกติดปาก) : –

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งแก้ไขปัญหาสามด้าน ได้แก่ กาย ใจ และปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาจีนและวิถีของนักปราชญ์จีนมาเป็นแนวทางศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม