GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (กลุ่ม 3)

Thai Indigenous Knowledge

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ : เรียนรู้ภูมิปัญญาแบบสากลผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์และการตั้งคำถามต่อความรู้

คำนิยามสั้นๆ ของวิชานี้ : สนุก ทุก เลคเชอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ  สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been accumulated—lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer between generations.  Students will learn to become systematic, self-taught learners.

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายวิชา

งาน / การบ้าน ที่ต้องทำรายบุคคล

  • จำนวนชิ้น: 3
  • ลักษณะงาน : เขียนรายงานสั้นๆวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้

งาน / การบ้าน ที่ต้องเป็นกลุ่ม

  • จำนวนชิ้น: 2
  • ลักษณะงาน : เป็น project งานกลุ่มที่เกี่ยวกับการประยุกต์องค์ความรู้ของภูมิปัญญาในบริบทปัจจุบัน

อาจจะมีการใช้จ่ายเล็กน้อยในการทำ project

ชอบตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสังคม และ ประวัติศาสตร์

สัดส่วนคะแนน

1 %
Activity
1 %
homework
1 %
project
1 %
midterm exam
1 %
final exam

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม