GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (กลุ่ม 5, กลุ่ม 7)

Managerial Psychology

คุณมั่นใจแค่ไหน ว่าในสายตาของคนรอบข้าง คุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดี ดูน่าเชื่อถือและเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วย ?
คุณเคยเจอคนที่มีบุคลิกที่ ดูดี มีมาด สง่า ?
เคยมั้ย ที่เวลาเราออกไปพรีเซ้นท์งาน แล้วเรารู้สึกประหม่า ลืมสิ่งที่จะพูดหมด ?
เคยมั้ย ที่มีคนว่าเราว่า เราพูดไม่รู้เรื่อง พูดวกไปวนมา หรือไม่ก็พูดเร็วจนไม่มีใครตามทัน ?

การมีบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญและแรงผลักดันที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานและในการใช้ชีวิตประจำวัน วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดยพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สำคัญ เช่น กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ รวมถึงการนำเสนองาน และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เซคนี้เป็นวิชาเชิงปฏิบัติ ไม่มีการสอบกลางภาค และไม่มีการสอบปลายภาค แต่จะวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดของนักศึกษารายบุคคล

คำนิยามสั้นๆ ของวิชานี้ : ทุกคนทำได้

ชื่อเล่นของวิชา (ชื่อที่นักศึกษามักเรียกติดปาก) : GEN พูด

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดยพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สำคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  จิตวิทยาในการสื่อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ การนำเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of technology for communication.

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายวิชา

  • การพูดหน้าห้องในทุกคลาส
  • การฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
  • การเขียนบทสะท้อน (Reflection) ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างหลังจากที่พูดหน้าห้องไปแล้ว

ประมาณ 200 บาท 

รายละเอียดสิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม : การไปอบรมนอกสถานที่ในเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก

สนใจที่อยากจะพัฒนาตนเองในด้านการพูดในที่สาธาณะหรือต่อหน้าคนอื่นได้ดีขึ้น

สัดส่วนคะแนน

1 %
Activity
1 %
homework
1 %
project

หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างการเรียนการสอนได้

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม