ในเดือนมีนาคม 2566 รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลาง

ในการเรียนรู้ มีการนำนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา GEN 441 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลงพื้นที่ย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 18 มีนาคม 2566 จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 ตลาดน้อย-ทรงวาด-ท่าราชวงศ์ วิทยากรให้ความรู้ประจำเส้นทาง อาจารย์ธานัท ภุมรัช
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 วังหน้า-ท่าพระจันทร์-บางลำพู วิทยากรให้ความรู้ประจำเส้นทาง อาจารย์สฏฐภูมิ บุญมา
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ 3 สามแพร่ง-เสาชิงช้า-ประตูผี วิทยากรให้ความรู้ประจำเส้นทาง อาจารย์ธานัท ภุมรัช
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ 4 สวนสมเด็จฯ -สะพานพุทธฯ-กุฎีจีน วิทยากรให้ความรู้ประจำเส้นทาง อาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต

เพื่อเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ชุมชนและสังคม ของชาวกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการเกิดขึ้นของย่านต่างๆ ที่มีมาแตกต่างกันไป