เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 และวันที่ 2 ตุลาคม 2566 รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ “Culture Trip” : การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยวย่านเก่ากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย นักศึกษาจะได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อการเรียนรู้ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ในอดีต โดยได้จัดเส้นทางการเรียนรู้ 2 เส้นทาง

  • เส้นทางที่ 1 ครอบคลุมสะพานพุทธ ท่าดินแดง และคลองสาน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
  • เส้นทางที่ 2 เริ่มตั้งแต่ที่ทำการไปรษณีย์กลางบางรัก และสิ้นสุดที่ท่าเรือสาทร จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต และชุมชนของเมือง นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เห็นการเกิดขึ้นของย่านต่างๆที่มีมาอย่างยาวนานและกลายเป็นแหล่งที่รวบรวมผู้คนจากหลายเชื้อชาติ หลากศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงเทพฯเพื่อซึมซับความรู้และเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ด้วยความเคารพ และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยมากขึ้น