สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาทั่วไประดับ ประเทศขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน การพัฒนางานการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนตากสถาบันการศึกษาที่เข้าประชุมจำนวนหนึ่งทำ หน้าที่เป็นคณะกรรมการ จัดตั้งเครือข่ายโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการประสานความร่วม มือดังกล่าวในระยะแรก จนกว่าการจัดตั้งเครือข่ายจะสำเร็จเรียบร้อยและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด ใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมเมื่อเดือน มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

           ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายจำนวนทั้ง สิ้น 14 สถาบัน ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นชอบให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นประธาน และเลขานุการคณะกรรมการและให้ชื่อคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไป อุดมศึกษาไทย โดยวางกรอบภาระงานให้เป็นไปตามความประสงค์ของมติที่ประชุมวิชาการการศึกษา ทั่วไป เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2549

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยมา จะครบวาระที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยตามข้อบังคับของธรรมนูญเครือข่าย หมวด 4 ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ข้อ 16 และ ข้อ 19  นั้น คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป ผลการเลือกตั้งปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันที่จะทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายการศึกษาทั่ว ไปแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555 – 15 ตุลาคม 2557 

           ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในนามประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายฯจาก 9 ภูมิภาค ได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไประหว่าง สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการพัฒนางานด้านการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นภาย ใต้กรอบนโยบายและการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 6 ปี เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและกำหนดทิศ ทางของการศึกษาทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การเป้าหมายการสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์

  1. สร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและความหมายของการศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  2. สร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  3. ให้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายแก่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางมาตรฐาน และวิธีการจัดการการศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป
หัวข้อ "เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป" วันพุธที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป
หัวข้อ "เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2" วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559