โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553 เป็นโครงสร้างที่กำหนดรายวิชาโดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เป็นแกนในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา และได้พิจารณาสอดแทรกเนื้อหาหลักที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต ดังแสดงในตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1     โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชาบังคับ

  • กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
  • กลุ่มวิชาบูรณาการ
  • กลุ่มวิชาภาษา

25 หน่วยกิต

  • 1 หน่วยกิต
  • 15 หน่วยกิต
  • 9 หน่วยกิต
 
  • สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
  • สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
  • สายวิชาภาษา

กลุ่มวิชาบังคับเลือก

6 หน่วยกิต

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป/คณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

รวม

31 หน่วยกิต

 

นักศึกษา มจธ. ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 จะต้องเรียนวิชาบังคับตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างในตารางที่ 2 จำนวน 25 หน่วยกิต โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ 2 หน่วยงานคือ สายวิชาภาษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาจำนวน 9 หน่วยกิต สำหรับวิชาที่เหลือสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดในตารางที่ 2)

นอกจากนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาบังคับ 25 หน่วยกิตข้างต้นแล้ว นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีก 6 หน่วยกิตตามความสนใจ โดยวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิตดังกล่าว จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความรู้หลากหลาย ทั้งนี้วิชาบังคับเลือกจะดำเนินการโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียดในตารางที่ 2) หรือเป็นรายวิชาที่เสนอโดยคณะอื่นๆ สอดคล้องกับเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสภาวิชาการแล้ว

ตารางที่ 2     รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับ

(16 + 9 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเลือก

( 6 หน่วยกิต)

หมายเหตุ

สุขพลานามัย

 

GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)

1 (0-2-2)

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Development)

3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

  

GEN 111 มนุษย์กับหลัก

จริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living) 3 (3-0-6)

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy)      3 (3-0-6)

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ (Ethics in Science-Based Society) 3 (3-0-6)

GEN 411  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (Personality Development and Public Speaking)       3 (2-2-6)

GEN 412   ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (Science  and  Art  of  Living  and  Working)  3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

   

 

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills)

3 (3-0-6)

GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม (The History of Civilization)  3 (3-0-6)

GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ (Integrative Social Sciences)

3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

การคิดอย่างมีระบบ

 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)  3 (3-0-6)

GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)   3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

คุณค่าและความงาม

 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3 (3-0-6)

GEN 341ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge) 3 (3-0-6)

GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) 3 (2-2-6)

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ

 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership) 3 (3-0-6)

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development) 3 (3-0-6)

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology) 3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

 

LNG 101-103*

(หลักสูตรปกติ)

LNG 105-107

(หลักสูตรนานาชาติ)

(9 หน่วยกิต)

LNG XXX (ขึ้นอยู่กับภาควิชากำหนด)

LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม (Learning Language and Culture)          3 (3-0-6)

LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English through Independent Learning)  3 (3-0-6)

LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน (Reading Appreciation)  3 (3-0-6)

LNG 232 การแปลเบื้องต้น (Basic Translation)  3 (3-0-6)

LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3 (3-0-6)

LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)  3 (3-0-6)

LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย (Speaking Skills in Thai)  3 (3-0-6)

LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย (Writing Skills in Thai)  3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดยสายวิชาภาษา

  

GEN XXX (หรือรายวิชาอื่นๆ เปิดสอน)

 

* หมายเหตุ: นักศึกษาที่คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่สายวิชาภาษากำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ขอให้ดูรายละเอียดวิชาได้จากสายวิชาภาษา

GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้ดูแล

            LNG หมายถึง รายวิชาในกลุ่มภาษา ที่สายวิชาภาษา เป็นผู้ดูแล

            ตัวเลข 3 ตัว หลังรหัส GEN มีความหมายดังนี้

                        เลขลำดับที่หนึ่ง แสดงถึง ชั้นปีที่เรียน (เช่น เลข 1 รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1)

                        เลขลำดับที่สอง แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เลข 0 แสดง กลุ่มสุขพลานามัย

เลข 1 แสดง กลุ่มคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

เลข 2 แสดง กลุ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 3 แสดง กลุ่มการคิดอย่างมีระบบ

เลข 4 แสดง กลุ่มคุณค่าและความงาม

เลข 5 แสดง กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ

                        เลขลำดับที่สาม แสดงถึง ลำดับรายวิชาที่เปิดในกลุ่มคุณลักษณะดังกล่าวตามชั้นปี

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดทำขึ้นด้วยการวางกรอบรายวิชาให้นักศึกษาโดยคำนึงถึง ทักษะ ความรู้ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละชั้นปี เช่น ทักษะด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การหาความรู้ ทักษะด้านการจัดการ เป็นต้น ดังนั้นภาควิชาต่างๆ ควรจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้จัดไว้ในแต่ละชั้นปี ดังตารางที่ 3 ที่แสดงว่าแต่ละรายวิชานักศึกษาควรเรียนในชั้นปีใด

ตารางที่ 3  แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละชั้นปี

รายวิชา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

1/1

1/2

2/1

2/2

3/1

3/2

4/1

4/2

กลุ่มวิชาบังคับ

        

GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)

1 (0-2-2)

/

/

/

/

    

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)

3 (3-0-6) 

/

/

/

/

    

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills)

3 (3-0-6)  

/

/

/

/

    

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6) 

 

/

/

/

    

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)

3 (3-0-6)

   

/

/

/

/

/

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

3 (3-0-6)

    

/

/

/

/

กลุ่มวิชาบังคับเลือก

        

GEN xxx 1

    

/

/

/

/

GEN xxx 2

    

/

/

/

/

 

รายวิชา LNGxxx ที่สามารถเทียบเป็น GENxxx ได้

CodeCourseCredit  
LNG328Basic Translation3  
LNG329English through Independent Learning3  
LNG330Experience-based English Learning3  
LNG332Business English3  
LNG333English for Community Work3  
LNG421Critical Reading3  
LNG422Reading Appreciation3  
LNG425Intercultural Communication3  
LNG250ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ3  
LNG251ทักษะการพูดภาษาไทย3  
LNG252ทักษะการเขียนภาษาไทย3  

 *ปรับปรุง กรกฎาคม 2563