สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้

 • GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 231 Miracle of Thinking (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
 • GEN 351 Modern Management and Leadership (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)

 

หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

 1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
 2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
 3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
 3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
 4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

หากท่านสนใจ กรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด https://form.jotform.com/223421506222442

*ท่านใดที่ยังไม่เคยสอนวิชา GEN กับมจธ.มาก่อน กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริป
ที่อีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

หมายเหตุ สำนักงานฯ จะมีการจัด workshop ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ