สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการสอนห้องเรียนใหญ่ ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน…