โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEM)

ฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ มจธ. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education Module (OBEM) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการทำงาน (On the job training) ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Integrated Liberal Arts Education

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการสอนห้องเรียนใหญ่ ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และการจัดการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มาประมาณ 10 กว่าปี ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ ของรายวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม…

Culture Trip เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยว ย่านเก่ากรุงเทพฯ

ในเดือนมีนาคม 2566 รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่…

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Outcome-based Education (OBEM) for General Education courses

เมื่อวันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…

GEN225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง

GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง Reflective Journal Writing for Self-Improvement คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนที่นำเอาประสบการณ์ในสถานประกอบการมาเป็นหัวข้อสะท้อนคิดโดยมุ่งเน้นความสำคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการทำงานเฉพาะวิชาชีพ…