โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEM)

ฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ มจธ. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education Module (OBEM) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการทำงาน (On the job training) ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Integrated Liberal Arts Education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และการจัดการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มาประมาณ 10 กว่าปี ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน…

Culture Trip เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเดินเท้าท่องเที่ยว ย่านเก่ากรุงเทพฯ

ในเดือนมีนาคม 2566 รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่…

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Outcome-based Education (OBEM) for General Education courses

เมื่อวันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…

GEN225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง

GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง Reflective Journal Writing for Self-Improvement คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนที่นำเอาประสบการณ์ในสถานประกอบการมาเป็นหัวข้อสะท้อนคิดโดยมุ่งเน้นความสำคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการทำงานเฉพาะวิชาชีพ…

GEN354 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและการสร้างให้เป็นธุรกิจ

GEN 354 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและการสร้างให้เป็นธุรกิจ Digital Product Innovation and Commercialization คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล…

GEN 226 สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าพอลิเมอร์

Small Things We Call Polymers คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของพอลิเมอร์อย่างเหมาะสม และรับรู้ถึงความสำคัญ ประโยชน์ โทษ…

GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน

Community Based Research and Innovation คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มุ่งเน้นผู้เรียนรู้จักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรู้วิธีการสร้างงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็น Social…