โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และการจัดการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มาประมาณ 10 กว่าปี ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน…