สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการสอนห้องเรียนใหญ่ ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ ของรายวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม…