โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEM)

ฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ มจธ. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education Module (OBEM) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการทำงาน (On the job training) ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Integrated Liberal Arts Education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และการจัดการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มาประมาณ 10 กว่าปี ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน…

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Outcome-based Education (OBEM) for General Education courses

เมื่อวันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…