กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ ของรายวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566