โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEM)

ฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ มจธ. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education Module (OBEM) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการทำงาน (On the job training) ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Integrated Liberal Arts Education