สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และการจัดการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มาประมาณ 10 กว่าปี ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จึงได้มีการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE (Learning and Developing from others) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชัฟฟลาย (Sapphire) ชั้น 7 โรงแรม Novotel Bangkok Platinum กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

1.รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มอุดมศึกษาในอนาคต” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร และการให้ความรู้ด้านการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทาง OBE ประกอบด้วย หัวข้อ การวิเคราะห์ความต้องการของ Stakeholders,ความเชื่อมโยงจาก Stakeholders’needs นำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs),การออกแบบConstructive Alignment และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ LO และ Evidence of Learning เป็นต้น

2.การฝึกปฏิบัติจริงในการออกแบบหลักสูตรและSharing ร่วมกัน  และสุดท้ายนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการอบรมฯ คณะผู้จัดได้มีการมอบหมายโจทย์สำหรับการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning) ปิดท้ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำกลับไปฝึกฝนตนเองต่อไป