ตรวจสอบ รายวิชาบังคับเลือก (GENxxx) ที่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 โดยนักศึกษาสามารถเลือกดูรายวิชาตามวัน/เวลา/และรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องการได้ ที่ตารางนี้

หมายเหตุ 

  • จัดสอบเอง หมายถึง อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง โดยมีการตกลงเวลาและรูปแบบร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
  • ในตาราง* (จัดสอบในตาราง) หมายถึง มีการจัดสอบตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบวันเวลาสอบ ได้ที่ระบบ New ACIS
  • ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่มีการเรียนการสอนได้ นักศึกษาควรติดตามความคืบหน้าในชั้นเรียน/ช่องทางการติดต่อต่างๆที่ใช้ในรายวิชา