ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร โดยนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษา ซึ่งสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น และจัดการบรรยายด้านการศึกษาอย่างเข้มข้น อาทิเช่น การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนและจัดสอบในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่