อาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานภายนอกที่จะต้อง ขอหนังสืออนุญาตมาสอน ให้ต้นสังกัด ขอให้กรอกข้อมูล ดังนี้

    เรียน (ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของท่าน) 

    หน่วยงาน ………………………….

ระบุวันที่ต้องการใช้เอกสาร และต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 7 วัน

หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งหรือสามารถเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองที่ มจธ. ได้

หมายเหตุ ขอให้อาจารย์ส่งไฟล์เอกสารลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ส่งกลับให้สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ประสานงาน คุณอนัญญา พลายเล็ก
อีเมล : ananya.pla@mail.kmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4708710