สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ในกิจกรรม Active Learning ของรายวิชาศึกษาทั่วไปภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้มีการกำหนดเป็นกิจกรรมการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามภารกิจของคณะ/หน่วยงานให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพมหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างบุคลากรได้เป็นอย่างดี

โดยได้นำบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการ และการจัดตารางการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงการร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11  ในหัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ในครั้งนี้มีผลงานของ สำนักงานวิชาสำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

  1. ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาอาจารย์พิเศษด้วยรูปแบบการสอนแบบทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีศึกษา: การพัฒนาอาจารย์ด้วยกิจกรรมการลอกลาย
  2. การประยุกต์วิธีคิดเชิงออกแบบกับงานการศึกษา เพื่อสรรสร้างวิธีการสอนทักษะทางปัญญาสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบการจัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
  3. การทดลองผสมผสานกิจกรรมนอกหลักสูตรก่อนเรียนกับการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อ พัฒนาจรณทักษะแก่นักศึกษาชั้นปี 3 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  4. การใช้แพลตฟอร์มเส้นทางการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ในสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

อ่านรายละเอียดผลงานวิจัย