งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ อยู่ใต้โครงการปฏิรูปการอุดมศึกษาในยุคปรกติใหม่ (New Normal) มุ่งศึกษาการปรับเปลี่ยนในด้านการเรียนการสอน  มีการร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อทำแพลทฟอร์มเฉพาะสำหรับการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เรียกว่า “SoLA Anywhere”  มีองค์ประกอบหลัก คือ ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ การใช้เนื้อหาความรู้ที่เลือกมาจากคอร์สเรียนที่มีในตลาด ผสมผสานกับหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่พัฒนาขึ้นเอง นักศึกษาได้เรียนรู้และร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนนี้ ในช่วงปีการศึกษา 2564-2565