เมื่อสถานะเป็น "ลงนามเรียบร้อยแล้ว"
สามารถรับเอกสารได้ที่หน้าห้องสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์