กรณีที่ 1 สติ๊กเกอร์จอดรถของท่าน เป็นปี 2564

สามารถใช้ต่อได้เลย ไม่ต้องขอใหม่


กรณีที่ 2 สติ๊กเกอร์เดิม หมดอายุ 

ส่งเอกสารตาม แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพื่อต่ออายุ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


กรณีที่ 3 ยังไม่เคยมีสติ๊กเกอร์

เอกสารที่จะต้องส่ง

  1. แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนรถยนต์ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

หมายเหตุ ขอให้อาจารย์ส่งไฟล์เอกสารลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ส่งกลับให้สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ประสานงาน คุณอนัญญา พลายเล็ก
อีเมล : ananya.pla@mail.kmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4708782