ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE (Learning and Developing from others) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชัฟฟลาย (Sapphire) ชั้น 7 โรงแรม Novotel Bangkok Platinum

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทาง OBE ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (OBEx) รุ่น 4

Read More »