ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ขอเทียบรายวิชา GEN

1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยน/เทียบรายวิชาเรียน (สทน.23) หรือคำร้องทั่วไป (สทน.01) ได้จาก https://regis.kmutt.ac.th/web/form/
2. เรียนถึง หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการขอเทียบพร้อมแนบรายละเอียดวิชา (course description/course syllabus) และส่งคำร้องให้ภาควิชาของนักศึกษา
3. ภาควิชาส่งคำร้องเสนอผ่านคณะของนักศึกษา
4. คณะฯ/ภาควิชาของนักศึกษา ส่งคำร้องถึงสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ผ่านระบบสารบรรณฯได้)
5. สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาและส่งคำร้องกลับให้คณะของนักศึกษา

ข้อมูลรายวิชาและมหาวิทยาลัยที่นักศึกษายื่นขอเทียบ