คู่มือและวิธีการใช้งานโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน

การใช้งาน Zoom Cloud Meeting
ด้วย KMUTT Account

หมายเหตุ รายชื่อนักศึกษาทุกวิชา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ New ACIS หรือหากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากเป็นอาจารย์พิเศษภายนอก กรุณาติดต่อ นักพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในรายวิชาของท่าน เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว