สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรมและทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปิดรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม – *28 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
 2. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. มีทักษะด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
 4. มีทัศนคติและมองโลกในแง่ดี

หน้าที่ของผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่มและคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผนการสอน
 2. สามารถปฏิบัติงานตามวัน-เวลาที่กำหนดในแผนการสอนได้
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 – *28 กรกฎาคม 2563 สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น คลิกที่นี่

กรุณาเตรียมเอกสาร (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่ใช้ในการสมัครงานให้พร้อมก่อนการสมัครออนไลน์ ดังนี้

  • ภาพถ่าย (หน้าตรง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ใบรับรองการจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
  • ประวัติย่อหรือ Resume (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

การคัดเลือก

ทางสำนักงานจะแจ้งวันและเวลาการสัมภาษณ์ผู้สมัครทางอีเมล และจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย SOCIAL DISTANCING (ขอให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ด้วย download Zoom)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. มีความประพฤติดี
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
 4. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา
  * ผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนจะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน

ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงและจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

การระงับทุน ผู้ได้รับทุนจะถูกระงับทุนด้วยเหตุดังนี้

 1. ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับทุน
 2. ผู้รับผิดชอบทุนเห็นสมควรระงับ

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 – *28 กรกฎาคม 2563  สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น คลิกที่นี่

กรุณาเตรียมเอกสาร (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่ใช้ในการสมัครงานให้พร้อมก่อนการสมัครออนไลน์ ดังนี้

  • ภาพถ่าย (หน้าตรง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ใบรับรองการจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
  • ประวัติย่อหรือ Resume (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

การคัดเลือก

ทางสำนักงานจะแจ้งวันและเวลาการสัมภาษณ์ผู้สมัครทางอีเมล และจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย SOCIAL DISTANCING (ขอให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ด้วย download Zoom)

กลุ่มที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA)

 1. นางสาวสิริลักษณ์ ธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)
 2. นายอนาวิล วงศ์ศฤงคาร ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)
 3. นายชนาธิป พวงสุวรรณ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)
 4. นายกฤษฎา ศรีบุญเพ็ง ทุนผู้ช่วยสอน (TA)
 5. นางสาวสุพัตรา หอมแก่นจันทร์ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)
 6. นางสาวอรนุช สิทธิพันธ์ศักดา ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

 1. นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
 2. นางสาวประภัสสร แก้วคำ
 3. นางสาวชนิภา วิโรจน์จรัสกุล
 4. นางมนัสนันท์ เพิ่มจิระพานิช
 5. นางสาวเพชรรัตน์ กล่ำรัศมี
 6. นางสาวทัศนีย์ ภิญโญภาพะกุล
 7. นางสาวพชรวรรณ วงษ์สถิตย์
 8. นายนโมไนย กรรณิการ์ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม
 9. นางสาวปริศนา อุส่าห์เพียร

หมายเหตุ 

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782
 2. กำหนดรับวันปิดรับสมัคร จากเดิม 29 สิงหาคม 2563 เป็น 28 กรกฏาคม 2563 เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มดำเนินการคัดเลือกเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จึงขอปิดรับสมัคร เร็วขึ้นจากกำหนดการเดิม
 3. สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว ทางสำนักงานจะแจ้งวันและเวลาการสัมภาษณ์ผู้สมัครทางอีเมล และจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย SOCIAL DISTANCING (ขอให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ด้วย download Zoom)