สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรมและทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปิดรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม – *28 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ 

  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782
  2. กำหนดรับวันปิดรับสมัคร จากเดิม 29 สิงหาคม 2563 เป็น 28 กรกฏาคม 2563 เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มดำเนินการคัดเลือกเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จึงขอปิดรับสมัคร เร็วขึ้นจากกำหนดการเดิม
  3. สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว ทางสำนักงานจะแจ้งวันและเวลาการสัมภาษณ์ผู้สมัครทางอีเมล และจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย SOCIAL DISTANCING (ขอให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ด้วย download Zoom)