สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม…