การขออนุญาตจากต้นสังกัด

อาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานภายนอกที่จะต้อง ขอหนังสืออนุญาตมาสอน ให้ต้นสังกัด ขอให้กรอกข้อมูล ดังนี้     เรียน (ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของท่าน)     …

การขอ Internet Account

กรณีที่ 1 อาจารย์ใหม่ (ไม่เคยสอนกับสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปมาก่อนเลย) ขอให้ดำเนินการกรอก แบบฟอร์มขอ Inter Account (คลิกดาวน์โหลด) ส่งมายังสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป…

การขอเอกสารและหลักฐานสำหรับการแจ้งโอนเงิน (สำหรับอาจารย์ใหม่)

เอกสารที่จะต้องส่ง แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงโอนเงิน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ลงนามด้วยลายเซ็นจริง สำเนาหน้า Book…

การเข้ามหาวิทยาลัย ช่วงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

ขั้นตอนการเข้ามหาวิทยาลัย ขอความร่วมมืออาจารย์พิเศษสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เข้าจุดคัดกรอง แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ว่าเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยขอให้อาจารย์ ทำการ Scan QR Code…